Dé online groothandel voor geredde producten - goedkoper én duurzamer!

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Instock: een handelsnaam van Instock Products BV, statutair gevestigd te Amsterdam.

Overeenkomst: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’overeenkomst’’, moet hieronder worden verstaan iedere afspraak tussen Instock en Afnemer en elke wijziging of aanvulling daarop;

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

Afnemer: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’afnemer’’, moet hier onder worden verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon die tot Instock in relatie staat door middel van een overeenkomst. Met name wordt onder ‘’afnemer’’ ook verstaan: degene voor wiens rekening en in wiens opdracht of door wiens handeling producten worden geleverd.

Goederen: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘’goederen’’, moet hier onder worden verstaan alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een overeenkomst aan afnemer (zullen) worden afgeleverd;

Belangrijk te weten:

 

Artikel 2: Goederen

Instock ontvangt en sorteert:

 • onbewerkte AGF retourstromen van telers, producenten en tussenhandelaren in het Instock Food Rescue Center.
 • vlees en vis vanuit producenten, verpakkingsbedrijven of groothandelaren.
 • houdbare producten vanuit producenten, verpakkingsbedrijven of groothandelaren.
 • brood vanuit bakkers en groothandelaren.
 • Het land van herkomst van de goederen kan zowel binnen als buiten de EU zijn.
 • Indien zich door leveranciers van Instock geïnitieerde recall-acties voordoen i.v.m. de fabricage of verpakking ontstane product gebreken, dient de afnemer met de betreffende goederen te handelen conform de door Instock in die gevallen bekend gemaakte recall-procedure.
 • Goederen vanuit de diepvries (denk aan vlees, vis en brood) worden vervoert in koelboxen, dit zodat de temperatuur niet stijgt tijdens transport. De goederen komen dan ook bevroren aan bij het desbetreffende adres.

 

Artikel 3: Vervoer & Emballage

 • De goederen worden geleverd in kartonnen dozen.
 • Wanneer er toch gebruik wordt gemaakt van emballage, wordt dit gefactureerd. Bij terugname van emballage geldt alleen, indien deze in goede staat verkeert, schoon is en geen afval en restmateriaal bevat
 • Indien retouremballage slecht of ongesorteerd door de afnemer wordt aangeleverd, is Instock gerechtigd de behandelingskosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 • Bij aflevering van de goederen op het adres van de afnemer, wordt de wijze van transport door Instock bepaald. De afnemer dient de goederen onmiddellijk af te nemen. De afnemer dient zorg te dragen voor een voldoende en goed bereikbare laad- en losplaats en een zo kort mogelijke wachttijd te bevorderen. Het op enigerlei wijze vervoeren of verplaatsen van de producten binnen de bedrijfsruimten of op het terrein van de afnemer is niet inbegrepen.

 

Artikel 4: Leveringsvoorwaarden

 • De goederen van Instock worden geleverd na aanleiding van een geplaatste bestelling op instockmarket.nl.
 • De goederen van Instock kunnen geleverd worden door een Food Rescue Driver van Instock zelf of door een externe partij. Hiervan wordt de afnemer op de hoogte gesteld.

 

Artikel 5: Klachten

 • De afnemer dient bij de ontvangstneming van de goederen te controleren of de levering overeenstemt met de gedane bestelling. Bij zichtbare schades of gebreken mag de afnemer dit melden aan de accountmanager van Instock. Wanneer de goederen door een Food Rescue Driver worden geleverd, kan de afnemer de schade of het gebrek aan een product ook melden bij de Driver.
 • Klachten over niet direct constateerbare tekorten of gebreken betreffende het geleverde dienen, als het om verse, koel- of diepvriesproducten gaat, per omgaande uiterlijk binnen 8 uur na aflevering door de afnemer aan Instock te worden gemeld.

 

Artikel 6: Facturatie en betaling

 • Betaling: alle prijzen op de webwinkel zijn exclusief btw. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na ontvangst van factuur. Eventuele uitzonderingen zijn mondeling overeengekomen.
 • Door middel van het tekenen van de pakbon bevestigd de afnemer de ontvangst van de goederen. Bij manco levering wordt direct telefonisch contact opgenomen met de accountmanager van Instock.